Allmänna medlemsvillkor på Hagabadet

Haga | Drottningtorget | Älvstranden

Dessa allmänna villkor gäller för Hagabadet AB (nedan kallad Hagabadet) från och med 29 januari 2019.

1. Allmänt

Följande villkor gäller för medlemskap på Hagabadet. Medlemmen är berättigad att träna i enlighet med dessa villkor och uppgifterna i medlemskontraktet. Villkoren gäller tills vidare. Hagabadet äger rätt att vidta ändringar i villkoren och eventuella ändringar skall meddelas medlemmen enligt punkt 11 senast 30 dagar innan de träder i kraft.

2. Medlemskap

Giltigt medlemskap erhålles genom erläggande av vid var tid gällande pris. Gällande pris och medlemsperiod framgår av undertecknat medlemskontrakt eller av erhållen förnyelsefaktura. Samtliga medlemskap gäller tills vidare dock minst 12 månader. Medlemskap som betalas via autogiro/månadsfaktura är bundet i 12 månader och löper därefter tills vidare månadsvis med 60 dagars uppsägning. Medlemskapet är bundet i 12 betalande månader, ej eventuella frimånader inkluderat. Vid betalning mot årsfaktura gäller avtalstid enligt kontrakt och avslutas efter avtalstidens slut. För medlem som ej tidigare tränat på Hagabadet gäller en Nöjd kund-garanti på 4 veckor från avtalstecknandet. Medlemmen kan oavsett anledning bryta avtalet under första månaden genom att kontakta medlemsvärd och fylla i särskild uppsägningsblankett senast 4 veckor efter ingånget avtal. Samtliga träningsavgifter enligt detta avtal kommer därmed återbetalas eller avskrivas, utom första månadens avgift. Startpaket/gåvor som erhålls ingår vid 12 fullvärdiga månader. Vid avbrutet medlemskap återlämnas mottagna gåvor och värdet av tjänster debiteras. Medlem har efter 4 veckor inte rätt att säga upp sitt medlemskap utan förbinder sig att erlägga betalning för hela medlemsperioden. Minimiålder för tecknande av medlemsavtal är 18 år. Medlemskapet är personligt. En startavgift (medlemsavgift), tas ut av nya medlemmar. Som ny medlem räknas även medlem som gjort uppehåll mer än en 60 dagar mellan tvåmedlemsperioder.

3. Betalningsvillkor

Medlemskapet betalas i förskott – kortbetalning, via faktura eller månadsvis via autogiro (se punkt 4). Skulle fakturaadressaten, om annat än medlemmen, ej fullgöra sina åtaganden, övergår betalningsansvaret på medlemmen. Medlemskap med månadsbetalning via autogiro eller faktura har ett prisskydd under den första 12 månadersperioden. Därefter kan prishöjning ske till då gällande pris. Prishöjningar av medlemskap med fast pris kan ske om det beror på förändring av mervärdesskatten, alternativt andra avgifter beslutade av myndighet som ligger utanför Hagabadets kontroll.

4. Autogirobetalning

Medgivande till betalning genom autogiro lämnas som bilaga till detta avtal. Dragning från angivet bankkonto sker för nästkommande månad vid varje månadsskifte (mellan 27-30 dagen i månaden) och det åligger medlemmen att se till att likvida medel finns på angivet konto. Det åligger även medlemmen att kontrollera att dragning från kontot genomförts enligt betalningsplanen och, vid utebliven eller försenad dragning, se till att betalning kan genomföras. Avisering av betalningarna anses gjord tills vidare genom dessa villkor. Om medlemmen underlåter att tillse att medel finns på angivet konto, kommer Hagabadet att anmoda medlem att omgående och senast inom tio dagar tillse att månadsavgiften betalas. Om täckning saknas på kontot vid dragningstillfället debiteras en faktureringsavgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Efter den obligatoriska bindningstiden av 12 månader fortsätter medlemskap som betalas via autogiro att gälla tillsvidare såvida inte medlem säger upp avtalet. Uppsägning av autogiroavtal görs senast 60 dagar före önskat avslut, och tidigast efter den obligatoriska och debiterade 12 månadersperioden. Uppsägning sker med fördel skriftligt och helst personligt för att undvika missförstånd.

5. Utebliven betalning

Om betalning inte erläggs i enlighet med avtalande betalningsvillkor har Hagabadet rätt att avstänga medlem genom att spärra medlems-kortet tills dess att betalning sker. Medlem är skyldig att betala medlemsavgifter under den tid medlemskortet är spärrat. Hagabadet förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning skriftligen säga upp medlemskontraktet och upphörande enligt punkt 14.

6. Ordningsregler

Det åligger medlem att följa gällande ordningsregler och anvisningar avseendeträningsmetoder och träningsutrustning som skriftligen eller muntligen meddelas av Hagabadets personal. Medlem förutsetts att uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar, gäster eller personal. Det är inte tillåtet att inom anläggningen inneha eller nyttja otillåtna preparat inklusive dopingklassade eller prestationshöjande medel. Medlem skall vid inträdandet i Hagabadet lokaler uppvisa medlemskort. Om medlemskort förlorats eller skadats skall detta omedelbart meddelas personalen i receptionen. Nytt medlemskort utfärdas mot en administrativ avgift om 100 kr. Medlemskapet är personligt och kan ej användas av annan person. Vid misstanke om brott mot innehållet denna punkt, har Hagabadets personal rätt att avvisa medlem från anläggningen samt utan ersättning avstänga denne från träning. Medlem ansvarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar.

7. Ändringar i öppettider och utbud

Hagabadet förbehåller sig rätten att företa ändringar i öppettider och gruppträningsschema samt i lokaler och utrustning, viket kan medföra begränsningar i utbudet. Vid större högtider och sommar begränsas utbudet och öppettiderna. Hagabadet har rätt att stänga anläggningen under en period under sommaren för grundläggande renovering och underhåll.

8. Uppgradering och nedgradering

Medlem väljer medlemskap, vilket avgör vilken tid på dygnet medlemskapet är giltigt samt vilka tillval som eventuellt ingår. Medlem har rätt att under medlemsperioden uppgradera till ett mer omfattande medlemskap. Motsvarande nedgradering är möjlig efter de första 12 månaderna som medlem dock ej under pågående medlemsperiod.

9. Frysning

För samtliga medlemskap kan frysning ske vid skada eller sjukdom, mot läkarintyg eller tillfälligt arbete/studier på annan ort mot uppvisande av studie/arbetsgivarintyg. Vid graviditet kan medlemskapet frysas 4 månader utan läkarintyg. Frysning mot läkarintyg gör endast i minst 30 dagar och max 365 dagar. Fryst tid som på något sätt inte utnyttjas ersätts eller återbetalas ej. Eventuella månadsavgifter som erlagts då medlemskapet varit fryst med intyg, återbetalas inte utan får utnyttjas i form av tid i direkt anslutning till uppsägningstiden/avtalstiden.

10. Ansvar och försäkring

All träning sker på egen risk. Hagabadet ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller besökares agerande eller brist härpå. Varje medlem och dennes eventuelle gäst ansvara själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på Hagabadet. Hagabadet har rätt att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av medlemmens hälsotillstånd. Hagabadet ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.

11. Meddelande och information

Meddelande om prisändringar och ändringar i allmänna medlemsvillkor skyltas på Hagabadets anslagstavlor. Uppdaterade medlemsvillkor finns på Hagabadets hemsida. Det åligger medlemmen att till Hagabadet omgående anmäla förändringar av t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt, för medlemskap som betalas via autogiro, bankkontonummer. Medlem som lämnat kontaktuppgifter godkänner att Hagabadet skickar information och erbjudanden via Hagabadets informationskanaler.

12. Behandling av personuppgifter

Hagabadet behandlar sådana personuppgifter om medlem som är nödvändiga för att fullgöra åtagande gällande tecknat avtal. Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för att upprätthålla en god kund- och registervård. Medlem ger samtycke att personuppgifter kan komma att användas för att informera om Hagabadets tjänster och erbjudanden från tredje part samt för att ge god service i övrigt. Om medlem önskar information om vilka uppgifter Hagabadet registrerar, kan detta erhållas genom att en skriftlig begäran skickas till Hagabadet. Medlem kan också begära rättelse av felaktig uppgift.

13. Force Majeure

Hagabadet ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Hagabadets kontroll, såsom vattenskada, brandskada, eller annan skada på anläggningen, strejk, lockout, naturkatastrofer eller myndighetsbeslut.

14. Förtida upphörande från Hagabadets sida

Vid detta avtals förtida upphörande, av annan orsak än medlems väsentliga kontraktsbrott, återbetalas delen av den förskottsbetalda betalningen som ej är förbrukad.

General Terms and Conditions of Membership